בטיחות וגיהות בעבודה
מאת שרון גוטיינר, רו"ח ומבקר פנים, CIA, CISA
עורך האתר "ביקורת פנים"


בטיחות וגיהות בעבודה הוא אחד הנושאים החשובים בכל חברה וגם בחברות עצמן גברה המודעות לנושא זה בשנים האחרונות. ככלל, נושא הבטיחות מתייחס למניעת תאונות (נפילות, כוויות, קטיעות איברים וכו') ונושא הגיהות התעסוקתית מתייחס למניעת מחלות מקצוע (עיוורון, חירשות, סרטן וכו').

מצד אחד נושא הבטיחות והגיהות הוא חשוב מכדי שמבקר הפנים יתעלם ממנו. מאידך, מבקרי הפנים בחברות הם בד"כ נעדרי השכלה או מקצועית בנושאי בטיחות, הנדסה, כימיה, רפואה תעסוקתית וכו'. לכן נשאלת השאלה כיצד יכול מבקר הפנים לבחון את התנהלות נושא הבטיחות והגיהות בחברה?

דעתי היא שעל מבקר הפנים לבחון את איכות המנגנון הקיים בחברה למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לעמוד על הליקויים במנגנון זה ולהמליץ על הפעולות הנדרשות לשיפורו.

בחברות בכלל, ובחברות תעשייתיות בפרט, חייב להיות מנגנון אשר יקדם את המטרות הבאות:
1. מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע, והקטנת חשיפת החברה לתביעות בנושא זה.
2. הבטחת עמידת החברה בדרישות חוקיות הנוגעות לבטיחות וגיהות תעסוקתית, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, וחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 ותקנותיו.

מנגנון כאמור חייב לקיים מעקב שוטף ומקצועי אחר נושאי בטיחות וגיהות לרבות:
1. זיהוי מפגעים בטיחותיים.
2. גיבוש נהלי עבודה נדרשים בתחום הבטיחות והגיהות ועדכונם.
3. בדיקת יישום בפועל של נהלי בטיחות וגיהות, ע"י עובדי החברה.
4. ייזום הדרכת עובדים.
5. דיווח מיידי להנהלה על מפגעים שזוהו, והגשת המלצות לנקיטת פעולות מתקנות.

להלן יפורטו מספר רעיונות שיסייעו לכם לבחון באיזו מידה קיים מנגנון כאמור בחברה, ובאיזו מידה פועל מנגנון זה לקידום המטרה שלשמה הוא נוצר - מניעת תאונות ומחלות מקצוע.

ועדת בטיחות
 • האם הוקמה ועדת בטיחות (בכפוף לדרישות המפורטות בחוק ארגון הפיקוח על העבודה)?
 • האם עודכן מפקח העבודה האזורי בנושא?
 • האם המעביד הכשיר את חברי ועדת הבטיחות לביצוע תפקידיהם?
 • האם ועדת הבטיחות ממלאת את חובותיה ומפעילה את סמכויותיה עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה? רשימה חלקית:
  - לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן.
  - לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות.
  - לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם.
  - לשלוח למפקח עבודה אזורי פרוטוקול מישיבות הוועדה או תמצית.
  - להמליץ למעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות.
  - להתכנס לפחות 8 פעמים בשנה.

  נאמני בטיחות
 • האם מונו נאמני בטיחות וגיהות ("העיניים" של ועדת הבטיחות)?
 • האם מערך נאמני הבטיחות והגיהות מכסה את כל מחלקות החברה?
 • האם המעביד הכשיר את נאמני הבטיחות לביצוע תפקידיהם?
 • האם נאמני הבטיחות ממלאים חובותיהם ומפעילים את סמכויותיהם עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה? רשימה חלקית:
  - לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם.
  - להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות.
  - להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות.
  - לוודא שעובדים משתמשים בציוד המגן האישי.
  - להפסיק את עבודתו של עובד שאינו משתמש בציוד מגן אישי.

  ממונה על הבטיחות
 • האם מונה ממונה על הבטיחות (בכפוף לדרישות המפורטות בתקנות)?
 • האם ממונה בטיחות זה הוא בעל "אישור כשירות" תקף ובכתב שנתן מפקח העבודה הראשי?
 • האם החברה קיבלה את אישור מפקח העבודה האזורי למינוי הממונה על הבטיחות?
 • האם המידע בדבר הממונה על הבטיחות פורסם לעובדים כנדרש בתקנות?
 • האם הממונה על הבטיחות ממלא את חובותיו ומפעיל את סמכויותיו עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה? רשימה חלקית:
  - לאתר מפגעי בטיחות וגיהות במפעל והודעה עליהם למעביד.
  - לוודא שקיימים התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
  - להכין תוכנית להדרכת עובדים.
  - לוודא שעובדים משתמשים בציוד המגן האישי.
  - להכין תוכנית בטיחות ולעדכנה.
  - לוודא את ביצוע הוראות תוכנית הבטיחות של המפעל.
  - לתחקר נסיבות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע, בהתאם לנדרש בחוק ובתקנות.
  - לרכז את כל המידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
  - להכין הוראות בטיחות וגיהות ולתמצת בכתב מידע על הסיכונים בעבודה.
  - לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים.
  - לערוך ביקורת ומעקב אחר המצב התקין של התקני בטיחות ובדיקות ציוד.
  - לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות נדרשות לעובדים במפעל.
  - לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ככל שנדרש.
  - להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד.
  - להשתתף מדי שנה, ב- 8 ימי השתלמויות לפחות.
  - לכנס את ועדת הבטיחות, במידה ולא התכנסה לפחות 8 פעמים בשנה.

  קיום נהלים וציות להם
 • האם קיימים בחברה נהלי שימוש בציוד הקיים, הכוללים התייחסות לנושא הבטיחות?
 • האם העובדים הוחתמו על נהלים אלה (שקראו והבינו ומתחייבים...)?
 • האם העובדים מצייתים לנהלים אלה?
 • כיצד מטופלים מקרים של חוסר ציות להוראות בטיחות?

  קיום ציוד מגן אישי
 • האם קיים ציוד מגן אישי כמפורט בתקנות?

  מסירת מידע לעובדים
 • האם נמסרה לעובדים, טרם התחלת עבודתם, תמצית בכתב בדבר סיכונים בעבודה שבה הם מועסקים, או הקיימים במקום העבודה?
 • האם פורסמו לעובדים תוצאות בדיקה סביבתית שבוצעה, הסברים ואמצעי מניעה?

  הדרכת עובדים
 • האם נערכו הדרכות לעובדים בנושאי בטיחות?
 • האם נושאי ההדרכות ותדירותן תואמיום את דרישות התקנות?
 • האם מנוהל רישום של המשתתפים בהדרכות לרבות הפרטים הנדרשים בתקנות?

  יישום המלצות של מפקח עבודה אזורי
 • האם יושמו המלצות של מפקח עבודה אזורי?

  תוכנית הבטיחות של החברה
 • האם תוכנית הבטיחות של החברה, בכפוף לדרישת התקנות, כוללת את כל הנושאים הנדרשים?
 • אילו נושאים אינם כלולים בתוכנית הבטיחות?
 • מי כתב את תוכנית הבטיחות והאם הכשרתו תואמת את הנדרש בתקנות?

  בדיקות תקופתיות לציוד
 • האם הציוד הקיים בחברה נבדק באופן תקופתי בהתאם לנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה?

  יישום החלטות של וועדת הבטיחות
 • באיזו מידה מיושמות בחברה החלטות ועדת הבטיחות?
 • כיצד פועל ממונה הבטיחות במקרים שההחלטות אינן מבוצעות?

  בחינת תאונת עבודה שאירעה או גילוי של מחלת מקצוע אצל עובד
  על בסיס לימוד מנגנון הבטיחות והגיהות בחברה, אילו גורמים איפשרו את התרחשות תאונת העבודה או את התפתחות מחלת המקצוע אצל העובד/ים?


  אימייל לכותב המאמר         שלח את המאמר לחבר       הזמנת בדיקה בנושא זה  מצאתם את המידע שימושי ומועיל?
  מעוניינים בהצעות לבדיקת נושאים נוספים?
  צרו קשר!