דיווחים מיידיים
מאת שרון גוטיינר, רו"ח ומבקר פנים, CIA, CISA
עורך האתר "ביקורת פנים"


תקנות ני"ע (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל 1970, קובעות שורה של נושאים המחייבים חברות ציבוריות להוציא דיווחים מיידיים. מובאת להלן תמצית של תקנות אלה. תמצית זו מובאת לצורך נוחות בלבד, אינה כוללת בהכרח את כל הדרישות המחייבות ואינה מהווה ייעוץ משפטי או חיווי דעה משפטית.

סעיף הנושא

פרטי הדיווח

31 שינוי בהון המונפק, למעט עפ"י תשקיף

פרטי השינוי בהון המניות לסוגיהן, והתמורה בעד המניות

32 הענקת זכויות לרכישת מניות

סוג המניות, מספרן, התמורה, המועד בו תפקע הזכות לרכישה

33(א) שינוי בהחזקות בעל ענין*

שם בעל הענין, שם נייר הערך, תאריך השינוי, דרך השינוי (רכישה, מכירה, המרה, קבלת מניות הטבה וכו'), מספר המניות המוחזקות לפני ואחרי, המחיר וכל התמורה, שיעורי ההחזקה וההצבעה לאחר השינוי.
מקרים מיוחדים:
- לא שולם המחיר כולו או מקצתו במועד השינוי - יצוין התאריך שבו אמור להשתלם.
- ברכישה ומכירה - לדווח גם האם נעשה תוך כדי מסחר בבורסה או מחוץ לבורסה.
- ברכישה מהנפקה - לדווח גם האם זו הנפקה לציבור או בדרך של זכויות.

33 (ב) נעשה אדם בעל ענין

שם, מען, מספר ני"ע המירים שהוא מחזיק + כל הפרטים שבסעיף 33 (א).

33א עסקה עם בעל ענין בתאגיד,  ככל שאינה בתנאי שוק

הצדדים למו"מ (יש לדווח גם בעת ניהול המו"מ), מהות העסקה, היקפה ופרטיה (הגדרה סתומה). יש לדווח גם עם סגירת העסקה.

34 (א) חילופי נושאי משרה בכירים**

חדילה מתפקיד - שם, תפקיד, תאריך פרישה ונסיבות הפרישה - במידה ויש להביאן לידיעת בעלי המניות (או לציין שהפרישה אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי המניות).

מינוי לתפקיד - שם, גיל, התפקיד שהוא ממלא בחברה, בחברה בת או בבעל ענין, אם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל ענין בתאגיד, השכלתו, ניסיונו העסקי ב- 5 שנים האחרונות.

לגבי דירקטור חליף יש לציין גם מען, נתינות, חברותו בוועדת דירקטוריון, האם הוא דח"צ והשנה בה הוא החל בכהונתו כדירקטור.

35 מינוי וחילופין של רו"ח

שם, תאריך, ונסיבות כמו בחדילת נושא משרה.

36 (א) אירוע מיוחד

פרטים (סתום) בדבר כל אירוע שאירע שלא בדרך העסקים הרגילה והשפיע או עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות התאגיד, רכושו או התחייבויותיו . (גם ניהול מו"מ)

36א אי השגת יעד לניצול תמורת ני"ע36ב זימון אסיפה37א המלצות והחלטות דירקטורים

המלצות והחלטות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית, שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית (פירוט בתקנה).


* בעל ענין (חוק ני"ע) - מי שמחזיק ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכח ההצבעה, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר או את המנכ"ל, מי שמכהן כדירקטור או כמנכ"ל. כמו כן גם תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו 25% או יותר מההון המונפק או מכח ההצבעה או מהזכות למנות דירקטורים. לענין תקנה 33(ב) - גם חברה בת של התאגיד.

** נושא משרה בכיר (הגדרה בתקנה) - דירקטור, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, חשב, מבקר פנימי, וכן יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר והמחזיק ב- 5% או יותר מההון או כח ההצבעה.


אימייל לכותב המאמר           שלח את המאמר לחבר       הזמנת בדיקה בנושא זה


מצאתם את המידע שימושי ומועיל?
מעוניינים בהצעות לבדיקת נושאים נוספים?
צרו קשר!