עסקאות עם בעלי ענין
רקע ונושאים לבדיקה
מאת שרון גוטיינר, רו"ח ומבקר פנים, CIA, CISA
עורך האתר "ביקורת פנים""בעל עניין" עפ"י חוק ני"ע הוא, ככלל, מי שמחזיק ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר או את המנכ"ל, מי שמכהן כדירקטור או כמנכ"ל. כמו כן גם תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו 25% או יותר מההון המונפק או מכוח ההצבעה או מהזכות למנות דירקטורים.

סעיף 270 לחוק החברות מונה שורה של עסקאות עם בעל עניין הטעונות אישור כקבוע באותו סעיף. בין סוגי עסקאות אלה ניתן למנות (רשימה חלקית):
 • עסקה של חברה עם נושא משרה בה וכן עסקה של חברה עם אדם אחר (כולל חברה) שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי.
 • מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לנושא משרה שאינו דירקטור.
 • התקשרות של חברה עם דירקטור בה באשר לתנאי כהונתו (כולל פטור, ביטוח ושיפוי).
 • עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל שליטה בה (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק) או עם חברה שבשליטתו. ואם בעל השליטה הוא גם נושא משרה בחברה או עובד בה - התקשרות באשר לתנאי העסקתו.
 • הצעה פרטית שבעקבותיה יגדלו החזקותיו של בעל מניות מהותי (כולל אופציות).

  האישורים הנדרשים לעסקאות הנ"ל הם כדלקמן:
 • עסקאות כאמור שאינן חריגות, טעונות אישור דירקטוריון.
 • עסקאות כאמור שהן עסקאות חריגות טעונות אישור ועדת ביקורת ולאחר מכן אישור דירקטוריון.
 • תנאי כהונה של דירקטורים טעונים אישור ועדת ביקורת (בחברה ציבורית), אישור דירקטוריון ואישור האסיפה הכללית.
 • עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה טעונה אישור של ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית. אישור האסיפה הכללית מותנה בכך שבהצבעה השתתפו לפחות 1/3 מקולות בעלי המניות שאין להם עניין אישי באישור העסקה וששיעור המתנגדים לא עלה על 1% מזכויות ההצבעה בחברה.

  דרישות נוספות לדרכי אישור ניתן למצוא בתקנון החברה ו/או בהסכם מימון שקיבלה החברה מבנקים או גורמים אחרים.

  ההקדמה הנ"ל אינה מהווה סקירה משפטית ו/או ייעוץ משפטי ו/או חיווי דעה משפטית, אינה באה במקום קריאת החוקים הרלוונטים ומובאת לצורך מתן רקע כללי בלבד.

  איתור עסקאות שבוצעו עם בעלי עניין

  איתור עסקאות עם בעלי עניין היא אחת המשימות הקשות העומדות בפני מבקר פנים של חברה. עסקאות כאלה יכולות ללבוש צורות רבות ומגוונות ולמעשה לא ניתן לדעת באופן מוחלט אם אין עסקאות נוספות אשר לא טופלו כנדרש.

  לצורך איתור עסקאות שבוצעו עם בעלי עניין מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:
 • לבקש מהחברה פירוט של עסקאות עם בעלי עניין מהתקופה הנבדקת.
 • לעיין בדוחות הכספיים של החברה בביאורים העוסקים בעסקאות עם בעלי עניין.
 • לעיין בפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון החברה וועדותיו.
 • לעיין במאזן הבוחן של החברה ולאתר יתרות כרטיסי חו"ז של בעלי עניין או חברות שבשליטתם.

  בדיקת טיפול החברה בעסקאות אלה

  לאחר שאותרו עסקאות יש לבדוק לגביהן כדלקמן:
 • האם עסקאות אלה הובאו לאישור המוסדות הנדרשים בחברה (ועדת ביקורת, דירקטוריון, אסיפה כללית).
 • האם העסקאות בוצעו בתנאי שוק או בתנאים אחרים.
 • האם העסקאות דווחו כנדרש?
 • האם העסקאות נכללו בדוחות הכספיים של החברה?

  בדיקות ספציפיות בנושא גמול דירקטורים

 • מהו שכר הדירקטורים שאושר ע"י המוסדות המוסמכים בחברה (ועדת ביקורת, דירקטוריון, אסיפה כללית)? יש להבחין בין דירקטור שהוא נושא משרה לבין דירקטור שאינו נושא ממשרה.
 • האם תשלומי הגמול לדירקטורים תואמים את הסכומים שאושרו (גמול שנתי, גמול השתתפות).
 • האם חישוב הגמולים תואם את רישום המשתתפים עפ"י הפרוטוקולים שנערכו לישיבות הדירקטוריון השונות על ועדותיו?
 • האם גמול הדירקטורים משולם במועדים הנדרשים (או שמא באיחור?)
 • האם נתקבלו חשבוניות מהדירקטורים? האם הופקו חשבוניות מס עצמיות בגין דירקטורים שאינם רשומים כעוסק?
 • האם נוכה מס הכנסה במקור בהתאם לאישורים ממס הכנסה (ובהיעדר אישורים - ניכוי מקסימלי)?

  בדיקות ספציפיות בנושא אופציות לבעלי עניין (וגם לעובדים)

 • בדיקות ספציפיות בנושא אופציות לבעלי עניין (וגם לעובדים)
 • האם תוכנית האופציות אושרה ע"י אסיפת בעלי המניות?
 • האם כל אחד מהניצעים קיבל את האופציות כמתוכנן וכפי שאושר?
 • האם נחתם כתב נאמנות בין החברה לבין הנאמן המחזיק באופציות עד למימושן?
 • האם מקבלי האופציות חתמו על התחייבויות אישיות שידועות להם הוראות המס החלות, שידועים להם פרטי תוכנית האופציות ושהם מתחייבים שלא לממש את המניות לפני תום התקופה לפי סעיף 102 (אם רלוונטי)?


  אימייל לכותב המאמר         שלח את המאמר לחבר       הזמנת בדיקה בנושא זה  מצאתם את המידע שימושי ומועיל?
  מעוניינים בהצעות לבדיקת נושאים נוספים?
  צרו קשר!