פיתוח מוצרים חדשים
מאת שרון גוטיינר, רו"ח ומבקר פנים, CIA, CISA
עורך האתר "ביקורת פנים"

כללי

קבלת החלטה על פיתוח מוצר חדש כמוה כקבלת החלטה על השקעה שתבוצע ע"י החברה.

מה חשוב לבדוק?

בנושא קבלת ההחלטה על פיתוח המוצר
בנושא התנהלות תהליך הפיתוח בחברה
בנושא מעבר מפיתוח לייצור סדרתי
בנושא היערכות לשיווק


 
בנושא קבלת ההחלטה על פיתוח המוצר
1. האם ההחלטה על פיתוח המוצר אושרה באופן פורמלי בהתאם לסמכויות החתימה של החברה?
2. האם אושר תקציב לפרויקט? עד כמה מפורט התקציב לרמת תפקידים, תקנים לאנשי פיתוח, שעות פיתוח, משימות הפיתוח השונות, חומרי עזר וציוד?
3. האם גובשה תוכנית עסקית למוצר, כבסיס לקבלת ההחלטה על הפיתוח?
4. אילו בדיקות בוצעו להוכחת היתכנות טכנולוגית (לפחות בנושאי הפיתוח הבעייתיים).
5. אילו סקרים בוצעו להוכחת היתכנות שיווקית? האם בוצע סקר צרכים בקרב לקוחות פוטנציאליים?
6. האם נערכו בדיקות להיתכנות חוקית של הפיתוח (פטנטים, חוקים, תקנות, תקנים).
7. האם נבנה מודל כלכלי המוכיח היתכנות כלכלית של פיתוח המוצר.
8. אילו הנחות יסוד השתנו ממועד קבלת ההחלטה על הפיתוח ועד היום, במישור הטכנולוגי, השיווקי, החוקי והכלכלי?
 
בנושא התנהלות תהליך הפיתוח בחברה
1. האם קיים בחברה נוהל המגדיר את תהליך הפיתוח של מוצרים חדשים? אם כן - האם הוא מיושם הלכה למעשה?
2. האם מנהל הפיתוח בחברה אחראי גם לעמידה בתקציב הפיתוח (או שמא כספים זה לא התחום שלו...)?
3. האם הוגדר נתיב קריטי לפרויקט הפיתוח?
4. האם הוגדרה תוכנית פיתוח המתייחסת למשימות הפיתוח השונות וללו"ז ("גאנט").
5. האם נערך מעקב על התקדמות הפיתוח במישור משימות, לו"ז וכסף? האם נערכת השוואה בין התכנון לבין הביצוע?
6. סקרי פיתוח (Design Reviews) - האם מוגדר מראש מתי? האם בוצעו במועד.
7. שיטת העבודה: מבנה ארגוני של תחומי האחריות למשימות הפיתוח השונות? פגישות עבודה פורמאליות? מהו הפורום? באיזה תדירות? סיכומי דיונים בכתב?
8. שינויים: אילו שינויים היו עד עכשיו יחסית לתוכנית הפיתוח המקורית? ע"י מי אושרו? האם נבדקו השלכות השינויים על תקציב הפרויקט, על לוח הזמנים ועל השוק?
9. האם במהלך הפיתוח נעשה שימוש בקבלני משנה? כיצד נבחרו (מכרז, מספר הצעות)?
10 האם קיימים הסכמים עם העובדים, המעגנים את זכויותיה הבלעדיות של החברה בקניין הרוחני, והמחייבים אותם לשמירת סודיות ואי תחרות?


אימייל לכותב המאמר         שלח את המאמר לחבר        הזמנת בדיקה בנושא זה


מצאתם את המידע שימושי ומועיל?
מעוניינים בהצעות לבדיקת נושאים נוספים?
צרו קשר!